Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Oud-Beijerland
Telefoonnummer (facultatief): 0186 618155
RSIN/Fiscaal nummer: 002633243
Website adres: www.cgk-obl.nl
E-mail: scriba@cgk-obl.nl
Adres: Admiraal de Ruyterstraat 1
Postcode: 3262 XB
Plaats: Oud-Beijerland
Postadres: Postbus 1423
Postcode: 3260 AK
Plaats: Oud-Beijerland

 

De Christelijke Gereformeerde kerk te Oud-Beijerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De Gedachteniskerk is een ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’. De naam zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerk’. Wij zijn een christelijke kerk omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn een gereformeerde kerk omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het Woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Oud-Beijerland.

 • Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijftien leden. Een predikant en zes diakenen en acht ouderlingen. De ouderlingen en diakenen worden verkozen vanuit de belijdende leden binnen de kerkelijke gemeente.

De commissie van administratie en beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 •  Doelstelling/visie.

 De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 • Beleidsplan.

Op de website www.cgk-obl.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:    Beleidsplan Gedachteniskerk

 • Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, met uitzondering van de beheerder van de kerk. Deze maakt aanspraak op de  Vrijwilligersvergoeding. Werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 • Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Voor een overzicht van http://www.cgk-obl.nl/wie-zijn-wij.html

 • Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Kerk.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

        begroting rekening rekening
        2017 2017 2016
       
Baten            
Bijdragen gemeenteleden   172.700 191.466 182.064
Fondsenwervende activiteiten 3.500 211 7.851
Opbrengsten uit  bezittingen   4.500 5.553 5.578
Overige opbrengsten   1.850 596 918
Totaal baten     182.550 197.826 196.411
             
Lasten            
Honoraria en vergoedingen   67.195 69.732 66.446
Kerkelijke gebouwen incl rente en afschrijving 66.020 72.926 69.518
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 33.306 35.254 34.351
Overige lasten     23.143 19.353 21.458
Totaal lasten     189.664 197.265 191.773
             
Resultaat       -7.114 561 4.638
 • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Diaconie.
        begroting rekening rekening
        2017 2017 2016
       
Baten            
Bijdragen gemeenteleden   15.900 18.070 16.648
Opbrengsten uit  bezittingen0   55 35 94
Totalen baten     15.955 18.105 16.742
             
Lasten            
Diaconale doelen      13.150 15.494 15.360
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 300 335 291
Overige lasten     2.453 2100 1.890
Totaal lasten     15.903 17.929 17.541
             
Resultaat       52 176 -799

bijgewerkt 19-06-2018 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), rente en aflossingen van leningen o/g  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder overige lasten zijn opgenomen de kosten voor administratie, drukwerk voor kerkblad en liturgieën, communicatiekosten, kantinekosten, kosten Jeugdwerk en overige kosten kerkelijke activiteiten.

Contact

 • Admiraal de Ruyterstraat 1
  3262XB Oud-Beijerland
 • 0186 - 618155

Vragen over God?