Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Corona

17 juli 2020

Beste gemeenteleden, broeders, zusters, jongeren en kinderen, hierbij ontvangt u zo vlak voor de zomervakantie weer een nieuwsbrief van de kerkenraad met enkele updates en informatie.

Het is nu alweer een langere periode een bijzondere tijd om met elkaar gemeente te zijn. Inmiddels gelukkig met enig uitzicht op versoepelingen, zowel in de maatschappij als in de gemeente. De kerkdiensten willen we na de vakantie opstarten om daarin als gemeente God en elkaar weer te ontmoeten. Een zondag, einde van de vakantie (waarschijnlijk de laatste van augustus) zal het uitgeprobeerd worden en waar de commissie A&B ons in zal leiden en waar u nog nader over geïnformeerd zal worden. Er zit nog een flinke organisatie en veel geregel achter het versoepelen van de maatregelen maar er wordt hard gewerkt aan het  gebruiksplan.

Men heeft ook de tijd benut voor gedeeltelijk onderhoudswerk, zoals verf- en stucwerk. Als we straks weer in het kerkgebouw kunnen treffen we een opgeknapt geheel aan.

Goed om nogmaals de mannen van de techniek, zangers, organisten/pianisten en anderen die de kerkdiensten tot heden invullen te bedanken. Ook de invulling van de zondagsschool gaat erg goed waarvoor dank. Jeugdwerk zoals clubs en andere kenden ook een digitaal vervolg. Afronding was er afgelopen zaterdag met elkaar bij de Grevelingen. Mooi dat dit weer kon met elkaar. Zo is er al met al veel creativiteit aan de dag gelegd en uiteindelijk dus toch aardig wat continuïteit geboden. God keert nog altijd nare situaties ten goede. Dat zien we ook hier terug.

PASTORAAT

Ds. A.P. van Langevelde uit Zoetermeer is bereid gevonden pastoraal werk te verrichten. Omdat hij dit ook al in de gemeente van ’s-Gravendeel invult is dit te combineren. De focus is met name gericht op het ouderenpastoraat. Bij vragen neem dan contact op met uw wijkcoördinator.

BAKKIE DOEN !!

Na goed overleg met beheerder, kerkenraad en commissie A&B is besloten om het koffiedrinken ook in deze vakantieperiode toch doorgang te laten vinden. De coronamaatregelen kunnen worden gewaarborgd en hiermee kan invulling gegeven worden aan een deel van het verlangde samenzijn.

Elke woensdag in de vakantieperiode (dus vanaf woensdag 22 juli) tussen 10.00 en 12.00 uur in ’t Kruispunt bent u van harte welkom. Ter plekke wordt duidelijk welke maatregelen zoals hygiëne en afstand van u gevraagd worden. Uiteraard gaan er ervan uit dat u klachtenvrij bent als u komt.

ZWIJNDRECHT

De broeders en zusters van onze zustergemeente in Zwijndrecht kerken al een tijdje met ons mee. In elk geval tijdens de middagdienst en dat dan uiteraard via de digitale manier van beeld en geluid. Inmiddels in men in Zwijndrecht zover dat dit ook in de eigen gemeente geregeld is.

Zondagmiddag 26 juli zal de laatste keer zijn dat zij met ons verbonden zijn.

Fijn om elkaar zo van dienst te kunnen zijn.

De kerkenraad wenst iedereen een fijne vakantietijd toe. Of dat nu naar een verre plek is of dichtbij of thuis.

“Ga met God en Hij zal met je zijn” (Weerklank 356)

19 juni 2020

Beste gemeenteleden.

We zijn dankbaar, dat de zondagse erediensten nog steeds doorgang vinden. Het is wel nog steeds in een vorm, die we niet prettig vinden. We zien dan ook uit naar diensten waar meer gemeenteleden werkelijk aan deel kunnen nemen. De richtlijnen van de overheid geven wel mogelijkheden voor verruimingen, maar deze zijn nog niet eenvoudig toe te passen op onze situatie. Ons besluit om tot 1 september het huidige beleid voor te zetten, hebben we nog niet aangepast.
De commissie van A & B en de kerkenraad beraden zich op de mogelijkheden en stellen een beleidsplan op waarin duidelijk vermeld staat op welke manier we eventuele aanpassingen willen en kunnen toepassen. Dit vergt de nodige tijd en goede afwegingen om duidelijke richtlijnen op te stellen. Ook de inrichting van onze kerk speelt daarin een rol.

Bij meer duidelijkheid zullen we u op de hoogte brengen van deze plannen.

Zondag 28 juni a.s. wordt het Heilig Avondmaal in onze kerk gevierd. Dit zal op dezelfde manier als de vorige keer op Witte Donderdag gedaan worden. In de kerk zal dit in een kleine groep gevierd worden. U kunt deze viering via de live-uitzending volgen en, als u dit wenst, het thuis meevieren. Ds. Groeneveld uit Wommelgem zal de morgendienst in de kerk leiden en het Heilig Avondmaal wordt alleen in deze dienst gevierd. In de middagdienst zal er weer een digitale verbinding zijn met ds. Groeneveld. Hij hoeft hiervoor dan geen 2x de reis naar Oud-Beijerland hoeven te maken.

Zondag 21 juni is de voorbereidingsdienst, die geleid wordt door ds. Velema. De kerkenraad wenst u allen gezegende diensten in deze omstandigheden.

De kerkenraad is voor de vacante periode waarin we nu zitten en voorlopig tot 3 maanden daarna op zoek gegaan naar pastorale bijstand. Ds. A.P. van Langevelde uit Zoetermeer is bereid gevonden om voorlopig in onze gemeente 2 bezoeken per week te doen. Hij zal zich in eerste plaats richten op de senioren in de gemeenten, maar is ook beschikbaar voor ander pastoraat als die nodig is. Hij zal zijn werkzaamheden op 1 juli a.s. starten. Het is nog onzeker of dit daadwerkelijk zal gebeuren of via de telefonische,digitale weg, gezien de huidige omstandigheden betreffende corona.

Het contact met ds. van Langevelde wordt voorlopig onderhouden door ouderling pastoraat Klaas Russcher. U kunt dus door ds. van Langevelde benaderd worden of u kunt, indien u bezoek/contact met hem wenst het kenbaar maken bij de wijkcoördinator, ouderling of rechtstreeks bij Klaas Russcher. We bidden en hopen op een gezegende samenwerking met ds. van Langevelde.

We willen iedereen graag herinneren aan de mogelijkheid om voorbede te vragen voor de eredienst of voor de gebedsbijeenkomst op woensdagavond. Dit kan doorgegeven worden via voorbede@cgk-obl.nl of door een telefoontje naar de wijkcoördinator of scriba. Als u hulp of bijstand nodig heeft, kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator of uw contactpersoon in de wijk.

Helaas gaan de Wegwijzerkampen dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Voor velen is dit een behoorlijke teleurstelling. Wilt u de deelnemers, leiding en bestuur gedenken in uw gebeden.

Er komt dit jaar dus ook geen voedselactie om de kampen financieel te ondersteunen. Helaas zijn wel al de nodige kosten gemaakt met de voorbereidingen. Misschein kunt u het bedrag waar u normaal gesproken boodschappen voor zou kopen deze keer overmaken als gift.

De bankgegevens zijn: NL 82 RABO 0113 4312 52 t.n.v. St. Wegwijzerkampen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

We wensen u in de komende tijd Gods Zegen toe en sluiten af met 2 teksten uit de bijbel:

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5 vers 7

“En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar.” Kolossenzen 3 vers 15

Allen een hartelijke groet van de kerkenraad.


15 mei 2020

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de kerkenraad met enkele updates en een vooruitblik over hoe de kerkenraad de invulling van de kerkdiensten en andere activiteiten richting de zomervakantie zien.

Het is nu alweer een langere periode een bijzondere tijd om met elkaar gemeente te zijn. Als kerkenraad horen en zien we dat er verdrietige en moeilijke situaties zijn bij gemeenteleden en ook daarbuiten. Wij weten ook hoe graag een ieder verlangt om op de normale manier weer kerkdiensten te kunnen houden. De kerkenraad deelt dit verlangen met u en jullie allen. Als kerkenraad zijn wij dankbaar voor de inzet van alle betrokkenen bij de invulling van de kerkdiensten, kinderdiensten en andere activiteiten.

De kerkenraad is tot het besluit gekomen geen reguliere kerkdiensten toe te staan voor de zomervakantie, dit ondanks de door de overheid aangekondigde versoepelingen. De kerkenraad acht het verstandig om op zijn vroegst dit beleid aan te passen bij aanvang van het nieuwe seizoen. Wij begrijpen de teleurstelling, maar zien dit op dit moment als het meest verstandige besluit, gebaseerd op de kennis van nu en voornamelijk op veiligheid en operationele (on)mogelijkheden.

Praktisch gezien is het zo dat de activiteiten in ‘t Kruispunt en kerkgebouw tot de start van het nieuwe seizoen geen doorgang vinden. De reguliere diensten blijven via het internet (via de website www.cgk-obl.nl) en middels de kerktelefoon te volgen, met een minimale bezetting in het kerkgebouw.

Voor de start van het nieuwe seizoen zullen wij als kerkenraad besluiten of en hoe we het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Dit geeft ons en de commissie A&B voldoende tijd om op alle praktische vraagstukken in verband met de te nemen corona-maatregelen te beantwoorden. Wij rekenen op uw begrip.

Verder willen we u alvast een vooruitblik geven op de kerkdiensten van Hemelvaartsdag en Pinksteren. In deze diensten hoopt ds. K. Groeneveld uit Wommelgem voor te gaan. Omdat ds. Groeneveld uit België komt, is het voor hem niet mogelijk om fysiek in de dienst aanwezig te zijn. Ds. Groeneveld heeft aangegeven dat hij deze diensten wel voor wil gaan. Ook de technische mogelijkheden zijn aanwezig en getest. Ds Groeneveld zal middels een live verbinding vanuit België in deze diensten voorgaan. Omdat deze situatie anders is dan dat we de afgelopen weken gewend zijn wil de kerkenraad dit vooraf alvast mededelen.

Gebedsmoment (herhaling)

Iedere woensdagavond wordt een gebedsbijeenkomst uitgezonden via de website. De gebedsmomenten vinden plaats om 20.00 uur. U en jij kunt hiervoor gebedspunten aandragen via voorbede@cgk-obl.nl. Dit tot uiterlijk 18.00 uur. Als u gebedspunten doorgeeft, is in verband met de privacy het van belang dat de opgegeven punten uzelf betreffen of met de betreffende persoon/personen zijn afgesproken. 

Collecten (herhaling)

Wij vragen u om de collecten te blijven steunen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt iedere maandag betalen voor de collecten van de kerkdiensten van de afgelopen zondag of u kunt ook 1 x per maand betalen. Wat voor u het makkelijkst is. Wilt u dan betalen op bankrekening NL19 RABO 0351 1126 50 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Oud-Beijerland.

Ook kunt u via een QR-code op de website van de kerk een bijdrage overmaken.

Berichten voor de nieuwsbrief (herhaling)

Indien u een mededeling heeft voor de nieuwsbrief dient deze voor donderdagavond bij de scriba (scriba@cgk-obl.nl) binnen te zijn. De scriba zorgt voor verdere verspreiding van de nieuwsbrief naar de wijkcoördinatoren. Nogmaals wil de kerkenraad u er op wijzen dat wanneer u op welke wijze dan ook hulp nodig heeft of iets wilt melden in dit verband, u zich tot de wijkcoördinator of kerkenraad kunt richten. 

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad


17 april 2020

Als KR hopen we dat u ondanks deze bijzondere tijden een goede Pasen heeft gehad. We mogen ook zeker in deze tijd weten en beseffen dat onze Heer waarlijk is opgestaan.

Zondagse diensten en andere activiteiten

De kerkdiensten kunnen gevolgd worden via live beelden (via de website www.cgk-obl.nl ) en via de kerktelefoon. Omdat de kerkdiensten via livestream zijn te volgen, kan de tekst van de liederen meegelezen worden via beeld. Daarom wordt de tekst van de liederen niet meer via de wijkcoördinatoren verstuurd. Mocht het voor u / jou niet mogelijk zijn om aan de benodigde liederen te komen, kunt u eventueel contact opnemen met de wijkcoördinator. Zoals eerder gemeld zullen voorlopig tot 1 juni geen andere kerkelijke activiteiten doorgaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit geldt ook voor alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt. Uitgezonderd een eventuele uitvaart. Het zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) voor deze week is te vinden via: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/133.pdf

Ambtsdragersverkiezingen

Dit jaar is een aantal kerkenraadsleden aftredend. Vanwege de beperkende maatregelen vanuit de overheid is het niet mogelijk ambtsdragersverkiezingen te laten plaatsvinden. In de KR is dit besproken. Gezien deze uitzonderlijke situatie hebben de aftredende kerkenraadsleden aangegeven tot aan de verkiezing aan te blijven. Dit betreffen André Luijendijk, Klaas Russcher, Sjaak Streefkerk en Gijs van Vliet.

Jeugdpastoraat en buddysysteem

Eerder dit jaar is informatie gegeven over het opzetten van het jeugdpastoraat bij ons in de kerk. Het Jeugdpastoraatteam heeft als taak pastorale hulp te bieden aan kinderen en jongeren en daarnaast ouders en jeugdleiders te ondersteunen/coachen. We kunnen ons voorstellen dat er in de huidige situatie mogelijk vragen en/of zorgen zijn over uw / jouw kinderen. Het is dan mogelijk om contact op te nemen met iemand van het Jeugdpastoraat. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om je op te geven als buddy voor tieners van de gemeente. U/jij kunt zich nog opgeven tot 1 juni via: jeugdpastoraat@cgk-obl.nl

Nieuwsbrief en overleg KR

Omdat de huidige situatie inmiddels langere tijd duurt en er niet iedere week relevante informatie is vanuit de KR is besloten om deze nieuwsbrief minder vaak te sturen. Ook de frequentie van de extra overleggen van de KR zal teruggebracht worden.

Gebedsmoment (herhaling)

Iedere woensdagavond wordt een gebedsmoment uitgezonden via de website. De gebedsmomenten vinden plaats om 20.00 uur. U en jij kunt hiervoor gebedspunten aandragen via voorbede@cgk-obl.nl .

Als u gebedspunten doorgeeft, is in verband met de privacy het van belang dat de opgegeven punten uzelf betreffen of met de betreffende persoon/personen zijn afgesproken. 

Collecten (herhaling)

Wij vragen om de collecten te blijven steunen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt iedere maandag betalen voor de collecten van de kerkdiensten van de afgelopen zondag of u kunt ook 1 x per maand betalen. Wat voor u het makkelijkst is. Wilt u dan betalen op bankrekening NL19 RABO 0351 1126 50 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Oud-Beijerland. Ook kunt u via een QR-code op de website van de kerk een bijdrage overmaken. Een blijvende oproep van de KR dat wanneer u op welke wijze dan ook hulp nodig heeft of iets wilt melden in dit verband, u zich tot de wijkcoördinator of kerkenraad kunt richten.

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. (Psalm 46:2-3)

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad


10 april 2020

Beste gemeenteleden, broeders, zusters, jongeren en kinderen,

Hierbij ontvangt u de wekelijkse brief van de kerkenraad. Het is een bijzondere tijd om met elkaar gemeente te zijn. Als KR horen en zien we dat er verdrietige en moeilijke situaties zijn bij gemeenteleden en ook daarbuiten. 

In deze tijd ontstaan ook mooie initiatieven in de kerk voor en door gemeenteleden jong en oud. Als KR zijn we dankbaar voor de inzet, onderlinge betrokkenheid en het omzien naar elkaar! 

Terugblik Stille week

Deze week hebben we als gemeente tijdens bijeenkomsten stil gestaan bij de weg die onze Heer moest gaan naar en tot aan het kruis. De wijze waarop we dat konden doen is anders dan we gewend zijn. Fijn dat we de middelen hebben om digitaal met elkaar verbonden te zijn en om in verbondenheid het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.

Zondagse diensten en andere activiteiten

Vanaf deze week kunnen de diensten gevolgd worden via live beelden (via de website www.cgk-obl.nl) en via de kerktelefoon.

Zoals eerder gemeld zullen voorlopig tot 1 juni geen andere kerkelijke activiteiten doorgaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit geldt ook voor alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt. Uitgezonderd een eventuele uitvaart.

Het zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) voor deze week is te vinden via: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/126.pdf

Gebedsmoment

Iedere woensdagavond wordt een gebedsmoment uitgezonden via de website. De gebedsmomenten vinden plaats om 20.00 uur. U en jij kunt hiervoor gebedspunten aandragen via voorbede@cgk-obl.nl. Dit tot uiterlijk 18.00 uur.

Als u gebedspunten doorgeeft, is in verband met de privacy het van belang dat de opgegeven punten uzelf betreffen of met de betreffende persoon/personen zijn afgesproken. 

Collecten (herhaling)

Wij vragen om de collecten te blijven steunen. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt iedere maandag betalen voor de collecten van de kerkdiensten van de afgelopen zondag of u kunt ook 1 x per maand betalen. Wat voor u het makkelijkst is. Wilt u dan betalen op bankrekening NL19 RABO 0351 1126 50 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Oud-Beijerland.

Ook kunt u via een QR-code op de website van de kerk een bijdrage overmaken.

Berichten voor de nieuwsbrief

Indien u een mededeling heeft voor de nieuwsbrief dient deze voor donderdagavond bij de scriba (scriba@cgk-obl.nl) binnen te zijn. De scriba zorgt voor verdere verspreiding van de nieuwsbrief naar de wijkcoördinatoren.

Nogmaals wil de KR u er op wijzen dat wanneer u op welke wijze dan ook hulp nodig heeft of iets wilt melden in dit verband, u zich tot de wijkcoördinator of kerkenraad kunt richten. 

Na de Stille week kijken we uit naar Pasen en vieren we dat onze Heer en Heiland is opgestaan.  

U zij de glorie, opgestane Heer!

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad


3 april 2020

Beste gemeenteleden, broeders, zusters, jongeren en kinderen,

Inmiddels bent u gewend dat de kerkenraad iedere week een brief stuurt n.a.v. de ontstane situatie rondom het coronavirus. We berichten u over de besluiten die de kerkenraad genomen heeft naar aanleiding van de verlenging van de overheidsmaatregelen.

Zondagse diensten en andere activiteiten

De apparatuur die nodig is voor de livestream is ontvangen en inmiddels geïnstalleerd. Vanaf komende zondag kunnen de diensten gevolgd worden via live beelden (via de website www.cgk-obl.nl) en via de kerktelefoon.

Zoals eerder gemeld zullen voorlopig tot 1 juni geen andere kerkelijke activiteiten plaatsvinden zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit geldt ook voor alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt. Uitgezonderd een eventuele uitvaart.

Het zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) voor deze week is benaderbaar via onderstaande link: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/131.pdf

Stille week

Volgende week is het Stille week. Net als andere jaren zijn maandag tot en met zaterdag    ‘s-avonds momenten waarop we stil staan bij het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus. De momenten starten om 19.30 uur en zijn te volgen via de website en kerktelefoon.

Let op: dinsdagavond start het moment om 19.00 uur en deze avond is speciaal gericht op de kinderen en de jongeren.

Heilig Avondmaal

Op Witte donderdag vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Vanwege deze uitzonderlijke situatie heeft de KR na overleg en raadpleging van bronnen een zorgvuldige afweging gemaakt over de wijze waarop de avondmaalsviering doorgang kan vinden. Ook is contact geweest met ds. Raveling uit ’s-Gravendeel die Witte donderdag bij ons hoopt voor te gaan.

De viering van het Heilig Avondmaal zal in de kerk plaatsvinden; bediend door ds. Raveling in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de KR en enkele andere gemeenteleden die een taak hebben in de dienst. Hierbij gelden dezelfde maatregelen als bij de zondagse diensten. De KR roept u op om het Heilig Avondmaal mee te vieren en daarmee de verbondenheid met Christus en de gemeente te ervaren. Dit kan op verschillende manieren.

  1. U kunt de viering in de kerkdienst volgen zonder zelf brood en wijn (druivensap) tot u te nemen. U kunt dan thuis in verbondenheid met Christus en de gemeente in gedachten aan de viering van het avondmaal deelnemen.
  2. U kunt zelf thuis zorgen voor brood en wijn (druivensap) en dat op het aangewezen moment in de internetdienst, tot u nemen. Zoals gebruikelijk bij de avondmaalsviering in de kerk mag een ieder deelnemen aan het avondmaal die belijdend lid is van onze gemeente en/of ook aan het avondmaal mag gaan in zijn/haar eigen kerk.

De KR realiseert zich dat dit een uitzonderlijke situatie is en wenst u wijsheid in het besluit dat u neemt en zij hoopt dat u op de door u gekozen wijze de verbondenheid met Christus en Zijn gemeente kan ervaren.

Gebedsmoment

De KR wil het gebedsmoment blijvend onder uw en jouw aandacht brengen. Iedere woensdagavond wordt een gebedsmoment uitgezonden via de website. De gebedsmomenten vinden plaats om 20.00 uur. U en jij kunt hiervoor gebedspunten aandragen via voorbede@cgk-obl.nl. Aanstaande woensdag zal dit aansluitend aan het moment van de Stille week plaatsvinden.

Collecten (herhaling)

Wij vragen om de collecten te blijven steunen. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt iedere maandag betalen voor de collecten van de kerkdiensten van de afgelopen zondag of u kunt ook 1 x per maand betalen. Wat voor u het makkelijkst is. Wilt u dan betalen op bankrekening NL19 RABO 0351 1126 50 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Oud-Beijerland.

Ook kunt u via een QR-code op de website van de kerk een bijdrage overmaken.

Nogmaals willen we u er op wijzen dat wanneer u hulp nodig heeft of iets wilt melden in dit verband, u zich tot de wijkcoördinator of kerkenraad kunt richten. 

In de week voorafgaand aan Pasen mogen we leven in vertrouwen en uitzicht op Pasen.  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht (Johannes 12: 24)

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad


26 maart 2020

Beste gemeenteleden, broeders, zusters, jongeren en kinderen,

Hiermee berichten we u over de komende periode en de besluiten die de kerkenraad genomen heeft naar aanleiding van verlenging van de overheidsmaatregelen.

Zondagse diensten en andere activiteiten

Aangezien de overheid de maatregelen n.a.v. het coronavirus  m.b.t. bijeenkomsten heeft verlengd tot 1 juni is besloten dat tot die tijd de erediensten in aangepaste vorm doorgaan. Dit zal in eerste instantie plaatsvinden zoals de afgelopen weken. De diensten zullen dus enkel te volgen zijn via de website, www.cgk-obl.nl en de kerktelefoon.

De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten en eventueel andere bijeenkomsten in de huidige situatie, maar ook in de toekomst via een livestream uit te zenden. Dit betekent dat de diensten live en met beeld uitgezonden worden. Zodra de benodigde apparatuur is ontvangen en geïnstalleerd, zal via een link op de website van de kerk de livestream aangeklikt kunnen worden.  Dit is a.s. zondag (29-03-2020) helaas nog niet mogelijk.

Eerder is al gemeld dat is besloten geen andere kerkelijke activiteiten door te laten gaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit wordt voorlopig tot en met 1 juni zo ingevuld. De kerkenraad heeft eveneens besloten dat alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt tot en met die datum geen doorgang kunnen vinden. Uitgezonderd een eventuele uitvaart.

De kerkenraad beraadt zich momenteel al op de vormgeving van de Stille week en Pasen. Hierover wordt u volgende week verder geïnformeerd.

Gebedsmoment

Afgelopen woensdagavond hebben we een gebedsmoment gehouden die uitgezonden werd via de website. Wij kijken hier als kerkenraad met dankbaarheid op terug. De komende periode zal wekelijks een gebedsmoment plaatsvinden op woensdagavond om 20.00 uur. Zoals eerder vermeld, kunt u/jij hiervoor gebedspunten aandragen via voorbede@cgk-obl.nl.

Het zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) voor deze week is benaderbaar via onderstaande link: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/130.pdf

Collecten

De kerkenraad inventariseert de mogelijkheden m.b.t. collecteren en hoopt binnenkort hierover een besluit te nemen. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de “dienst der offerande”. Geloven is ook heel concreet. Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap, maar ook voor allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap.

Wij vragen om de collecten te blijven steunen. Zie hiervoor de volgende pagina (klik hier)

We wijzen u er nogmaals op dat wanneer u hulp nodig heeft of iets wilt melden in dit verband, u zich tot de wijkcoördinator of kerkenraad kunt richten. 

Wij weten dat we in alle omstandigheden onze hoop en ons vertrouwen op onze God mogen vestigen.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt

en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jesaja 41:13)

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad


20 Maart 2020

Geachte gemeenteleden van de Christelijke Gereformeerde Kerk Oud Beijerland, broeder en zusters,

Graag berichten we u over de dienst van komende zondag en de door de kerkenraad genomen besluiten in het kader van de coronacrisis.

Met de nieuwste informatie en de signalen uit eigen gemeente in acht nemend is weloverwogen besloten de erediensten in aangepaste vorm door laten gaan:

De diensten zullen enkel te volgen zijn via de website, www.cgk-obl.nl
Vanuit de Gedachteniskerk worden beide diensten verzorgd door de kerkenraad en ds. Reinders (Capelle a/d IJssel). De diensten vinden plaats op de reguliere tijden (09:30 en 17:00).

Als bijlage wordt zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) meegezonden wat van harte wordt aanbevolen om thuis te gebruiken. Ook benaderbaar via onderstaande link: Download hier.

Bron: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/129.pdf

Eerder is al gemeld dat is besloten geen andere kerkelijke activiteiten door te laten gaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit wordt voorlopig tot en met 6 april zo ingevuld. De kerkenraad heeft eveneens besloten dat alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt tot en met die datum geen doorgang kunnen vinden. Uitgezonderd een eventuele uitvaart.
De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en we verwachten u volgende week opnieuw op de hoogte te brengen van de laatste besluiten.

Steeds meer mensen worden getroffen door de ontstane crisis. Dat kan voor iedereen anders zijn en des te belangrijker is het dat we naar elkaar omzien! Er zijn al diverse initiatieven binnen de gemeente opgestart, die we graag aanmoedigen. Let op elkaar en zeker op de kwetsbare of eenzame broeders en zusters! Zie ook het landelijke initiatief van de CGK #nietalleen.
Heeft u hulp nodig of wilt u iets melden in dit verband, richt u tot de wijkcoördinator of kerkenraad.

Een aanbeveling van het moderamen van onze generale synode, preses ds. J.G. Schenau:
‘In tijden van dreiging riep de profeet Micha het volk Israël op om te vertrouwen op de Heere, en om met een ootmoedig hart en open handen ‘recht te doen’. Als christelijke kerken kunnen wij daaraan op een eigen manier vorm geven. Handen schudden doen we nu niet. Drie andere dingen kunnen we wel doen:
1. De handen vouwen. Bid voor de zieken en hun families. Bid voor allen die zorg dragen voor de zieken en voor mensen in risicogroepen. Bid voor hen die door de noodzakelijke maatregelen diep in hun dagelijks bestaan geraakt worden. Bid voor de overheden om wijs beleid.
2. De handen uit de mouwen. Laten we omzien naar kwetsbare ouderen en naar anderen, die in een isolement dreigen te geraken. Bereid om te helpen, binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook in stad of dorp.
3. De handen ineen. We kunnen niet altijd al het goede doen dat we willen doen. Dat hoeft ook niet. Vaak kan in samenwerking met andere kerken, of via plaatselijke diaconale platforms, meer worden gedaan.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad


13 Maart 2020

 

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de maatregelen en adviezen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus heeft de kerkenraad overleg gehad over de te maken keuzes voor onze kerkelijke gemeente. 

Met name de maatregel om geen samenkomsten te houden waar meer dan 100 personen samen komen raakt ook onze gemeente.

De kerkenraad hecht er grote waarde aan de zondagse erediensten doorgang te laten vinden en heeft besloten dit in aangepaste vorm te doen. Komende zondag 15 maart zullen de diensten worden opgedeeld per wijk:

De morgendienst van 09.30 uur voor de gemeenteleden uit wijken B en D.

De middagdienst van 17.00 uur voor de gemeenteleden uit de wijken A en C.

Zondagsschool, kinderopvang en koffiedrinken zal voor beiden diensten niet zijn georganiseerd.

We adviseren allen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid onze diensten te beluisteren via internet.  Met deze maatregelen is de kerkenraad van mening dat we tegemoet komen aan de ook voor kerken gestelde eisen en vragen u daaraan mee te werken.

Met klem willen we erop wijzen om indien u tot de door het RIVM bepaalde risico/ kwetsbare groepen behoort (o.a. 70+ leeftijd en mensen met hart- en longaandoeningen, zie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ) ook het bijbehorende advies op te volgen en grote gezelschappen als deze te vermijden. Bij milde verkoudheidsklachten en verhoging geldt hetzelfde. We roepen u op het gezonde verstand te gebruiken en de overheidsadviezen op te volgen

Vooralsnog gelden bovenstaande afspraken ook voor de zondagen 22 en 29 maart. 

Tot en met 31 maart is eveneens door de kerkenraad besloten geen andere kerkelijke activiteiten door te laten gaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc.

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Indien er aanleiding is om deze te heroverwegen, wordt u hierover geïnformeerd.

Een laatste oproep is om ons vertrouwen blijvend te stellen op onze Here en Heiland en te bidden om Zijn hulp voor onze gemeente, zieken, zorgpersoneel en overheid. Onze Here Jezus zegt zelf: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.” (Johannes 14:1)

We rekenen op uw begrip en medewerking.

Met broederlijke groet,

Uw kerkenraad.

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?