Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Corona

26 maart 2020

Beste gemeenteleden, broeders, zusters, jongeren en kinderen,

Hiermee berichten we u over de komende periode en de besluiten die de kerkenraad genomen heeft naar aanleiding van verlenging van de overheidsmaatregelen.

Zondagse diensten en andere activiteiten

Aangezien de overheid de maatregelen n.a.v. het coronavirus  m.b.t. bijeenkomsten heeft verlengd tot 1 juni is besloten dat tot die tijd de erediensten in aangepaste vorm doorgaan. Dit zal in eerste instantie plaatsvinden zoals de afgelopen weken. De diensten zullen dus enkel te volgen zijn via de website, www.cgk-obl.nl en de kerktelefoon.

De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten en eventueel andere bijeenkomsten in de huidige situatie, maar ook in de toekomst via een livestream uit te zenden. Dit betekent dat de diensten live en met beeld uitgezonden worden. Zodra de benodigde apparatuur is ontvangen en geïnstalleerd, zal via een link op de website van de kerk de livestream aangeklikt kunnen worden.  Dit is a.s. zondag (29-03-2020) helaas nog niet mogelijk.

Eerder is al gemeld dat is besloten geen andere kerkelijke activiteiten door te laten gaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit wordt voorlopig tot en met 1 juni zo ingevuld. De kerkenraad heeft eveneens besloten dat alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt tot en met die datum geen doorgang kunnen vinden. Uitgezonderd een eventuele uitvaart.

De kerkenraad beraadt zich momenteel al op de vormgeving van de Stille week en Pasen. Hierover wordt u volgende week verder geïnformeerd.

Gebedsmoment

Afgelopen woensdagavond hebben we een gebedsmoment gehouden die uitgezonden werd via de website. Wij kijken hier als kerkenraad met dankbaarheid op terug. De komende periode zal wekelijks een gebedsmoment plaatsvinden op woensdagavond om 20.00 uur. Zoals eerder vermeld, kunt u/jij hiervoor gebedspunten aandragen via voorbede@cgk-obl.nl.

Het zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) voor deze week is benaderbaar via onderstaande link: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/130.pdf

Collecten

De kerkenraad inventariseert de mogelijkheden m.b.t. collecteren en hoopt binnenkort hierover een besluit te nemen. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de “dienst der offerande”. Geloven is ook heel concreet. Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap, maar ook voor allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap.

Wij vragen om de collecten te blijven steunen. Zie hiervoor de volgende pagina (klik hier)

We wijzen u er nogmaals op dat wanneer u hulp nodig heeft of iets wilt melden in dit verband, u zich tot de wijkcoördinator of kerkenraad kunt richten. 

Wij weten dat we in alle omstandigheden onze hoop en ons vertrouwen op onze God mogen vestigen.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt

en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jesaja 41:13)

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad


20 Maart 2020

Geachte gemeenteleden van de Christelijke Gereformeerde Kerk Oud Beijerland, broeder en zusters,

Graag berichten we u over de dienst van komende zondag en de door de kerkenraad genomen besluiten in het kader van de coronacrisis.

Met de nieuwste informatie en de signalen uit eigen gemeente in acht nemend is weloverwogen besloten de erediensten in aangepaste vorm door laten gaan:

De diensten zullen enkel te volgen zijn via de website, www.cgk-obl.nl
Vanuit de Gedachteniskerk worden beide diensten verzorgd door de kerkenraad en ds. Reinders (Capelle a/d IJssel). De diensten vinden plaats op de reguliere tijden (09:30 en 17:00).

Als bijlage wordt zondagsschoolmateriaal (voor jong en oud) meegezonden wat van harte wordt aanbevolen om thuis te gebruiken. Ook benaderbaar via onderstaande link: Download hier.

Bron: https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/pdf/129.pdf

Eerder is al gemeld dat is besloten geen andere kerkelijke activiteiten door te laten gaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc. Dit wordt voorlopig tot en met 6 april zo ingevuld. De kerkenraad heeft eveneens besloten dat alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en ‘t Kruispunt tot en met die datum geen doorgang kunnen vinden. Uitgezonderd een eventuele uitvaart.
De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en we verwachten u volgende week opnieuw op de hoogte te brengen van de laatste besluiten.

Steeds meer mensen worden getroffen door de ontstane crisis. Dat kan voor iedereen anders zijn en des te belangrijker is het dat we naar elkaar omzien! Er zijn al diverse initiatieven binnen de gemeente opgestart, die we graag aanmoedigen. Let op elkaar en zeker op de kwetsbare of eenzame broeders en zusters! Zie ook het landelijke initiatief van de CGK #nietalleen.
Heeft u hulp nodig of wilt u iets melden in dit verband, richt u tot de wijkcoördinator of kerkenraad.

Een aanbeveling van het moderamen van onze generale synode, preses ds. J.G. Schenau:
‘In tijden van dreiging riep de profeet Micha het volk Israël op om te vertrouwen op de Heere, en om met een ootmoedig hart en open handen ‘recht te doen’. Als christelijke kerken kunnen wij daaraan op een eigen manier vorm geven. Handen schudden doen we nu niet. Drie andere dingen kunnen we wel doen:
1. De handen vouwen. Bid voor de zieken en hun families. Bid voor allen die zorg dragen voor de zieken en voor mensen in risicogroepen. Bid voor hen die door de noodzakelijke maatregelen diep in hun dagelijks bestaan geraakt worden. Bid voor de overheden om wijs beleid.
2. De handen uit de mouwen. Laten we omzien naar kwetsbare ouderen en naar anderen, die in een isolement dreigen te geraken. Bereid om te helpen, binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook in stad of dorp.
3. De handen ineen. We kunnen niet altijd al het goede doen dat we willen doen. Dat hoeft ook niet. Vaak kan in samenwerking met andere kerken, of via plaatselijke diaconale platforms, meer worden gedaan.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad


13 Maart 2020

 

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de maatregelen en adviezen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus heeft de kerkenraad overleg gehad over de te maken keuzes voor onze kerkelijke gemeente. 

Met name de maatregel om geen samenkomsten te houden waar meer dan 100 personen samen komen raakt ook onze gemeente.

De kerkenraad hecht er grote waarde aan de zondagse erediensten doorgang te laten vinden en heeft besloten dit in aangepaste vorm te doen. Komende zondag 15 maart zullen de diensten worden opgedeeld per wijk:

De morgendienst van 09.30 uur voor de gemeenteleden uit wijken B en D.

De middagdienst van 17.00 uur voor de gemeenteleden uit de wijken A en C.

Zondagsschool, kinderopvang en koffiedrinken zal voor beiden diensten niet zijn georganiseerd.

We adviseren allen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid onze diensten te beluisteren via internet.  Met deze maatregelen is de kerkenraad van mening dat we tegemoet komen aan de ook voor kerken gestelde eisen en vragen u daaraan mee te werken.

Met klem willen we erop wijzen om indien u tot de door het RIVM bepaalde risico/ kwetsbare groepen behoort (o.a. 70+ leeftijd en mensen met hart- en longaandoeningen, zie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ) ook het bijbehorende advies op te volgen en grote gezelschappen als deze te vermijden. Bij milde verkoudheidsklachten en verhoging geldt hetzelfde. We roepen u op het gezonde verstand te gebruiken en de overheidsadviezen op te volgen

Vooralsnog gelden bovenstaande afspraken ook voor de zondagen 22 en 29 maart. 

Tot en met 31 maart is eveneens door de kerkenraad besloten geen andere kerkelijke activiteiten door te laten gaan zoals catechisatie, verenigingen en clubs etc.

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Indien er aanleiding is om deze te heroverwegen, wordt u hierover geïnformeerd.

Een laatste oproep is om ons vertrouwen blijvend te stellen op onze Here en Heiland en te bidden om Zijn hulp voor onze gemeente, zieken, zorgpersoneel en overheid. Onze Here Jezus zegt zelf: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.” (Johannes 14:1)

We rekenen op uw begrip en medewerking.

Met broederlijke groet,

Uw kerkenraad.

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?