Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Verleden / heden / toekomst

De Gedachteniskerk in Oud-Beijerland.

Een bijzondere naam. Waarom? Bij het woord ‘gedachtenis’ denk je terug aan het verleden, maar ook aan vandaag en aan de toekomst. Daarom hebben we die naam ook gekozen. De kerk, dat wonderlijke verschijnsel in de wereld, heeft haar wortels in het verleden. Tegelijk bestaat ze ook met het oog op de toekomst. Vroeger was vrijwel iedereen lid van een kerk. Dat is helemaal veranderd. We moeten dus wel weten wat we doen, als we u er toch positief over willen vertellen.

Ons verleden
Ons verleden heeft met God te maken. Moeilijk? Negatieve gevoelens komen bij je op. Heersende kerkvorsten en kruistochten in het verleden. Uitbuiting van arbeiders en dodelijke ziekten later. Wat wil de kerk met God?
Maar kijk ’s avonds eens een poosje naar de sterren. Overweldigend. God is de grote Schepper en ik begrijp er totaal niets van.
Wij geloven dat God gewild heeft dat wij Hem zouden kennen, eren en liefhebben. Daarvoor heeft Hij een speciale route gekozen, via Abraham en het volk Israël. Langs die lijn heeft Hij ons willen bereiken. Die weg kwam uit bij Hem die wij onze Redder noemen, Jezus van Nazaret.
Redder, waarvan? Van onze zonden. Zonde is niet alleen dat je weleens iets doet wat niet mag, maar zonde is dat wij vinden dat wij God niet nodig hebben. Daarom hebben we verzoening nodig. Zware woorden, maar wel ware.
Waaruit weet ik dat eigenlijk? Uit de Bijbel, dat moeilijke en tegelijk prachtige boek. Al is hij door veel mensen geschreven over een groot tijdsverloop, we horen er de stem van God in. We zeggen dat de Bijbel Gods Woord is.
De Bijbel is dus niet bedoeld om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of hem vanuit onze moderne opvattingen te lezen en te bekritiseren, In het verleden hebben mensen Gods eigen stem erin gehoord en het heeft hun leven vernieuwd. De Bijbel is voor ons onmisbaar geworden. Jezus Christus, of, zoals wij Hem graag noemen, de Here Jezus, staat centraal in de Bijbel en daarom ook in ons geloof. Hij is Heer over de wereld, Koning van zijn kerk, Herder over zijn kudde.
God heeft aan ons gedacht en wij denken aan Hem. Gedachteniskerk.

Ons heden
Zo is de bijbelse boodschap de wereld en de geschiedenis binnengegaan. Miljoenen hebben er de zin van hun leven in gevonden.
Maar die boodschap roept ook tegenspraak op. In de grote wereld, maar ook binnen de kerk. Er is niet minder dan een strijd gaande, de eeuwen door, tussen het licht en de duisternis. Het komt niet vanzelfsprekend goed met de wereld, met ons leven. En de kerk heeft de opdracht meegekregen om de blijde boodschap, het evangelie, te verbreiden. Daar willen wij op deze manier ook aan meewerken.
We moeten er daarom iets meer over vertellen. Onze kerkgemeente, officieel de Christelijke Gereformeerde Kerk van Oud-Beijerland, maakt deel uit van een landelijk kerkverband van dezelfde naam. In ons dorp bestaat ze sinds eind 19e eeuw, maar landelijk langer. Daar zou veel over te vertellen zijn. De hoofdzaak is, dat onze kerk in feite teruggaat op de grote kerkhervorming van de 16e eeuw, waaraan de namen van Luther en Calvijn verbonden zijn, maar ook van vele anderen. De beweging had niet alleen kerkelijk, maar ook maatschappelijk en cultureel grote invloed. De breuk met de Rooms-Katholieke kerk bracht scherpe conflicten met zich mee, tot aan het martelaarschap toe. Aan die beweging hebben wij de Nederlandse belijdenisgeschriften, de confessies, te danken. Daarover later meer.
Maar ook binnen het protestantisme bleven moeilijkheden niet uit. Wijsgerige, technische en wetenschappelijke ontwikkelingen tastten het bijbelse geloof aan, de zogenaamde liberale of vrijzinnige theologie. De Nederlandse Hervormde Kerk kreeg ermee te maken. Om hun vasthouden aan de belijdenis kwam een aantal jonge predikanten buiten de kerk te staan. Aan die gebeurtenissen, de Afscheiding van 1834 genoemd, hebben wij ons bestaan als kerk te danken. Menselijke fouten en zwakheden speelden ook een rol, maar het ging, en gaat, om de bewaring van het echte en sterke evangelie, en daaraan willen we uiting geven, met woord en daad.
We erkennen dus de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God.
Wat dat betekent is in de reformatietijd al onder woorden gebracht in de drie Nederlandse belijdenisgeschriften: de Heidelbergse Catechismus uit 1561, de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1563 en de Dordtse Leerregels uit 1619.
Al veel eerder, in de vroege kerk, is datgene wat wij geloven samengevat in de oude geloofsbelijdenissen: de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis, de Belijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Van die drie is de Apostolische Geloofsbelijdenis de meest bekende.

Onze toekomst
Vanuit deze overtuiging willen wij midden in de wereld van vandaag staan, dankbaar voor het verleden, moedig in het heden en uitziend naar de toekomst.
‘Gedachteniskerk’. Toen Jezus op weg was naar zijn veroordeling heeft Hij het Avondmaal ingesteld met de woorden: ‘Doe dat tot mijn gedachtenis.’ Dat betekent: zolang de wereld bestaat zal er een gemeente zijn die leeft van Jezus’ kruis en opstanding en die naar zijn wederkomst en overwinning uitziet.
Sommigen denken dat de kerk haar laatste tijd gehad heeft. Wij geloven dat door alle strijd heen de toekomst zeker is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Als Gedachteniskerk zijn we wel een beetje vreemd. Want wij houden vast aan de Bijbel en de belijdenis en we zijn dus ouderwets in de boodschap. Tegelijk willen we midden in deze tijd staan, ouderen en jongeren welkom heten, niet traditioneel zijn en u meenemen naar de toekomst van Christus.
In het vervolg van deze site kunt u lezen op welke manieren we aan ons leven en werken gestalte willen geven.

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?